drider

67 tekstów – auto­rem jest dri­der.

Łzy opo­wiadają więcej niż słowa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2015, 01:14

...żeby ko­goś zro­zumieć, na­leży go poznać.
Żeby ko­goś poz­nać, na­leży poświęcić mu czas.
Żeby poświęcić mu czas, pot­rze­ba chęci
Pot­rze­ba chęci, żeby ko­goś zrozumieć... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 marca 2014, 23:49

Za­lety łat­wiej przys­woić bo nie ra­nią... ale to wa­dy uczą nas dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 grudnia 2013, 20:46

Życie codzien­nie zakłada Nam "ołowiane bu­ty realiz­mu" oby na ko­niec dnia zna­lazł się ktoś, kto pot­ra­fi po­kazać Nam jak się "ich" pozbyć. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 czerwca 2013, 19:58

Cza­sami je­den gest... jed­no słowo... jed­no spoj­rze­nie... pot­ra­fi od­wrócić bieg nasze­go życia. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 31 maja 2013, 00:51

Cza­sami mu­simy do­konać złego wy­boru z dob­re­go powodu. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 maja 2013, 11:37

Ser­ce nie zno­si bra­ku miłości... ale aby było na nią w pełni go­towe mu­si przejść przez piekielną pus­tkę i czyściec samotności... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 maja 2013, 21:05

Uro­da to naj­mniej­sza cześć Nasze­go piękna, choć naj­bar­dziej wi­doczna na pier­wszy rzut oka. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 marca 2013, 20:04

Każdy z nas po­siada ja­kaś bliznę... choć naj­bar­dziej bo­les­ne są te głębo­ko skry­wane przed światem a nie ko­nie­cznie wi­doczne na naszym ciele. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 października 2012, 07:46

Miłość obu­miera gdy zaczy­na bra­kować słów, które jak tlen pod­trzy­mują Jej ogień. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 października 2012, 10:03

drider

Kim jesteś zapytał rozum ... jeszcze nie wiem odpowiedziało jak zwykle rozmarzone serce.... a gdzieś w oddali dusza ...bez siebie nie istniejemy, stanowimy nierozerwalną całość istnienia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

drider

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 września 2015, 21:15Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Łzy opo­wiadają więcej niż [...]

6 lipca 2015, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Łzy opo­wiadają więcej niż [...]

26 lutego 2015, 23:27Eufemia sko­men­to­wał tek­st Łzy opo­wiadają więcej niż [...]

8 stycznia 2015, 01:14drider do­dał no­wy tek­st Łzy opo­wiadają więcej niż [...]